Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego intertanio, usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INTERTANIO

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działający pod adresem http:// http://intertanio.pl prowadzony jest przez Bogusława Zarzeckiego wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej NIP:9371079153 REGON:360897563, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Michałowicza 11/36 Czechowice-Dziedzice adres e-mail:

intertanio@interia.com

2. Sklep Internetowy intertanio działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy intertanio, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego intertanio, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep internetowy intertanio prowadzi sprzedaż na zasadzie (dropshipingu) pośrednictwo sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci Internet.

7. Sklep Internetowy oferuje Produkty oryginalne wolne od wad prawnych.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego intertanio należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego intertanio użyte są w celach informacyjnych.

9. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

10. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Sklepu w szczególności zdjęć, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych ze Sklepu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.siglo.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą pośrednikiem.

5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem

 

7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

12. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

13. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- komunikat dostarczany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu, oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Możliwe statusy: w realizacji, przekazano do wysyłki, czeka na wpłatę, nowe zamówienie, raty, zrealizowano.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. dokonywanie rezerwacji Produktu,

1.3. korzystanie z kalkulatora ratalnego.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. W celu złożenia Zamówienia, Klient proszony jest o podanie następujących danych: Imię, Nazwisko. Adres, NIP ( w przypadku przedsiębiorcy), telefon, e-mail.

4. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3. Przeglądarka internetowa

3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia

5. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

6. Zamówienia można składać poprzez:

6.1. witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy https://intertanio.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 09:00 do 17:00.

6.2. Wiadomość e-mail na adres intertanio@interia.com(Sklep realizuje złożone zamówienia od pon.-pt. w godzinach od 09:00 do 17:00.)

7.0 Zawarcie Umowy Sprzedaży.

7.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

7.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: ? potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, ? niniejszy Regulaminu ? wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ? wzór formularza odstąpienia od umowy

7.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. wiadomość o której mowa w pkt.7 stanowi potwierdzenie Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. Płatność przelewem tradycyjnym Rachunek bankowy:

75249010440000420028669164  Bogusław Zarzecki

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.)

1.2. Płatność za pośrednictwem serwisów płatności Przelewy24 , PayU.PayPal

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane pocztą lotniczą na terenie polski przesyłki dostarcza Poczta Polska.

3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

3.1. Czas kompletowania Produktu, wynosi 5 Dzień Roboczych;

3.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu 14 do 35 dni roboczych i morze się wydłużyć do 55 dni. Po tym czasie przesyłka jest uważana za zaginioną a pieniądze zwracane na konto kupującego.

3.3.Mogą wystąpić opłaty celne w wysokości 23%VAT od wartości przesyłki należność płatna u listonosza przy odbiorze. Nie zwracamy za mogące wystąpić opłaty. 90% paczek przechodzi bez opłat celnych a decyzja o ich naliczeniu zależy od UC.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:intertanio@interia.com lub pisemnie na adres: Bogusław Zarzecki ul Michałowicza 11/36 43-502 Czechowice-Dziedzice.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają 12 miesięczną gwarancję serwisową w naszym polskim serwisie oprócz uszkodzonych płyt głównych i wyświetlaczy dotykowych wtedy produkt należy odesłać do hurtowni producenta.

2. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

X. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne Produktu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub poczty elektronicznej na adres:

intertanio@interia.com

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Bogusław Zarzecki ul Michałowicza 11/36 43-502 Czechowice-Dziedzice.

1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności listonosza i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 1.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

1.8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

2.0 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:intertanio@interia.com

2.1. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres:

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

9.W przypadku zwrotu towaru przez kupującego, produkty które zostały wysyłane z krajów z poza UE na adres kupującego  a kupujący uiścił opłatę w wysokości 23% VAT od wartości towaru kupującemu nie przysługuje  prawo do zwrotu zapłaconego VAT-u opłaty te pobierane są przez Skarb Państwa nie naszą firmę,więc nie możemy takiej opłaty zwrócić.

Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu wyłącznie za cenę zakupu w sklepie oraz koszty przesyłki odesłania paczki do naszej firmy.

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ POLITYKA PRYWATNOŚCI I. Postanowienia ogólne II. Cel i zakres zbierania danych III. Podstawa przetwarzania danych IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania V. Pliki „cookies” VI. Postanowienia końcowe I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego http://http://intertanio.pl/. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Michałowicza 11/36 43-502 Czechowice-Dziedzice, adres poczty elektronicznej:intertanio@interia.com, zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkownika w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

II. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

V. PLIKI “COOKIES”

1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl